Takao*Mahiru

Midorima*Mihako

photo*Kazuya

Ayanami*Kazuya

photo*Mahiru

Aoba*Kazuya

photo*Mahiru

Levi Rivaille*Yasato
Erwin Smith*Keiya

photo*Mahiru

Levi Rivaille*Yasato
Erwin Smith*Keiya

photo*Mahiru

Aoba*Kazuya

photo*Mahiru

Rouji Kurobara*Mahiru

Kinuko Ibara*Hatsuse

photo*Shiro

7

Shinji*Kazuya

photo*Mahiru

4

Jolyne*Hoshino

photo*Mahiru

Haruka*Mahiru

Makoto*白

photo*925

model*Keiya,Yasato,Hoshino,白,Kazuya,

photo*Mahiru

Akira/Haruka*Mahiru

Makoto*白

photo*925

Liu*Mahiru

Asami*伶月

photo*Shiro

3

Lelouch Lamperouge**Mahiru

C.C.*Hatsuse

photo*Shiro,姬

Elen Jager*Keiya

Mikasa Ackerman*Mitsushiro

photo*Mahiru

Elen Jager*Keiya

Mikasa Ackerman*Mitsushiro

photo*Mahiru

6